+60321813272 hi@qarez.com

Pernyataan PDPA

Sebarkan Kebaikan
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Penyata Prinsip Notis dan Pilihan – Akta Perlindungan Data Peribadi 2010

Berikutan dengan penguatkuasaan Akta Perlindungan Data Peribadi (PDPA) 2010 dan sebagai usaha kami untuk memastikan keselamatan data peribadi anda, dalam penyata ini, kami ingin memberi makluman tentang bagaimana kami menangani data peribadi subjek data yang dikumpul oleh Qarez.com.

Bagi tujuan kegunaan Notis ini, “Qarez.com” merujuk kepada syarikat yang mengendalikan Qarez.com iaitu Oasis Idea Sdn. Bhd. (1224068-P). Qarez.com mempunyai hak untuk mengubah Notis ini dari semasa ke semasa. Sebagai pelanggan yang kami hormati, kami menasihatkan anda supaya menyemak Notis ini dari semasa ke semasa untuk mengetahui perubahan yang terkini.

Sila baca Penyataan Privasi ini untuk memahami bagaimana kami menggunakan Maklumat Peribadi yang kami mungkin kumpulkan daripada anda. Dengan memberi Maklumat Peribadi anda kepada kami, anda bersetuju akan Penyataan Privasi ini dan pengumpulan, penggunaan, pengaksesan, pemindahan, penyimpanan dan pemprosesan maklumat peribadi anda seperti yang diterangkan dalam Penyataan Privasi ini.

1. Apa Yang Diterangkan Oleh Penyataan Privasi ini
Penyataan Privasi ini menerangkan:
Apakah jenis maklumat peribadi yang kami kumpulkan
Bagaimana kami mengumpul maklumat peribadi anda
Bagaimana kami menggunakan maklumat peribadi anda
Bila kami mendedahkan maklumat peribadi anda
Bila kami memindahkan maklumat peribadi anda ke luar negara
Hak anda untuk mengakses dan membetulkan maklumat peribadi anda

2. Komitmen Kami Kepada Anda
Kami menghargai kepercayaan anda dan kami komited untuk melindungi maklumat peribadi anda. Untuk memastikan bahawa anda dapat membuat keputusan yang bermakna dan berasa yakin akan pembekalan maklumat peribadi anda kepada kami apabila menggunakan mana-mana Laman Web Qarez.com, Produk dan/atau Perkhidmatan kami, kami telah menyediakan Penyataan Privasi ini untuk anda yang menghuraikan amalan-amalan kami dan pilihan anda mengenai cara-cara maklumat peribadi anda dikumpul dan digunakan oleh kami.

3. Definisi Maklumat Peribadi
Maklumat peribadi merujuk kepada apa-apa maklumat yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung kepada anda. Ia merangkumi apa-apa maklumat yang boleh digunakan untuk membezakan, mengenal pasti atau menghubungi anda. Untuk mengelakkan keraguan, sila maklum bahawa Penyataan Privasi ini hanya terpakai jika anda merupakan orang sebenar/seseorang individu.

4. Apakah Jenis Maklumat Peribadi Yang Kami Kumpulkan
Untuk membolehkan kami memberi anda Produk dan/atau Perkhidmatan kami dan untuk beroperasi secara cekap dan berkesan dengan menyediakan perkhidmatan yang terbaik mungkin kepada anda, kami perlu mengumpul maklumat peribadi yang berkenaan daripada anda. Maklumat peribadi yang dikumpulkan oleh kami mungkin merangkumi (tetapi tidak terhad kepada) yang berikut:
maklumat hubungan seperti nama, tarikh lahir, dokumen-dokumen sokongan identiti (termasuk KP atau nombor pasport), jantina, kewarganegaraan dan bangsa, pekerjaan, latar belakang pelajaran, bahasa yang dipilih, alamat peribadi dan/atau perniagaan semasa, nombor telefon atau telefon bimbit, nombor faks, alamat emel
maklumat kad kredit dan butiran akaun bank;
status atau progres anda berkenaan dengan Produk dan/atau Perkhidmatan yang anda telah perolehi atau langgani dari kami;
minat dan kegemaran peribadi anda untuk membantu kami melaraskan tawaran Produk dan/atau Perkhidmatan kami yang paling sesuai untuk anda;
data pelayaran (“clickstream data”) apabila anda melawat mana-mana laman web kami (contohnya laman-laman yang anda akses dan Perkhidmatan dan/atau Produk yang anda layari)
rakaman imej dan video anda melalui kamera video atau kamera telefon apabila anda menghadiri aktiviti kami. Rakaman yang dibuat ini adalah untuk membantu peningkatan dan penambahbaikan perkhidmatan kami.

5. Bila dan Bagaimana Kami Mengumpul Maklumat Peribadi Anda?
Kami mengumpul maklumat peribadi secara terus daripada anda apabila anda:-
berkomunikasi dengan kami (contohnya apabila anda serahkan borang permohonan untuk menjadi pelanggan kami, atau apabila anda menghubungi kami untuk sebarang pertanyaan termasuk panggilan kepada perkhidmatan pelanggan kami)
mendaftar untuk atau melanggan Produk dan/atau Perkhidmatan tertentu atau penerbitan kami (contohnya, risalah, muat turun bahan-bahan digital);
menyertai mana-mana kaji selidik kami;
menyertai mana-mana pertandingan atau program loyalti yang dianjurkan/dikendalikan oleh kami;
mendaftar minat dan/atau memohon maklumat mengenai (melalui laman web, portal, media sosial atau saluran-saluran lain kami) atau melanggani Produk dan/atau Perkhidmatan kami;
menjawab apa-apa bahan pemasaran yang kami hantar;
mempunyai hubungan perniagaan dengan kami (contohnya, sebagai pembekal perkhidmatan/rakan perniagaan / agen pihak ketiga);
mengunjungi pejabat kami;
melayari laman-laman web kami;
membuat aduan kepada kami;
memberi maklum balas kepada kami (contohnya melalui email, laman web kami atau secara salinan bercetak).
Selain daripada maklumat peribadi yang diperolehi secara terus daripada anda (seperti yang dinyatakan di atas), kami juga mungkin memperolehi maklumat peribadi anda daripada pihak-pihak ketiga yang berurusan dengan kami atau yang berkaitan dengan anda (rakan perniagaan), dan daripada mana-mana sumber-sumber lain di mana anda telah memberi kebenaran kepada pendedahan maklumat berkaitan dengan anda, dan/atau di mana dibenarkan oleh undang-undang.

6. Bagaimana Kami Menggunakan Maklumat Peribadi Anda
Kami mungkin mengumpul dan menggunakan maklumat peribadi daripada anda atau daripada kategori pihak ketiga yang dikenal pasti dalam Kenyataan Privasi ini, untuk satu atau lebih daripada maksud yang berikut : –
untuk mengesahkan identiti anda
untuk menilai dan memproses permohonan anda / permintaan untuk Produk dan / atau Perkhidmatan kami
untuk menyediakan anda dengan Produk dan / atau Perkhidmatan yang anda minta
untuk mentadbir dan menguruskan Produk dan / atau Perkhidmatan kami menyediakan anda (termasuk pengecasan, bil, memberikan bayaran dan mengumpul maklumat terkini tentang status dan kemajuan )
untuk terus berhubung dengan anda dan menyediakan anda dengan sebarang maklumat yang anda mungkin perlu
untuk melibatkan diri dalam transaksi perniagaan berkenaan dengan Produk dan / atau Perkhidmatan yang akan ditawarkan dan diberikan kepada anda
untuk menubuhkan dan menguruskan apa-apa hubungan perniagaan kami mungkin mempunyai dengan anda
memproses apa-apa komunikasi yang anda hantar kami (sebagai contoh , menjawab sebarang pertanyaan dan berurusan dengan mana-mana aduan dan maklum balas )
untuk membantu kami memantau dan meningkatkan prestasi penyampaian dan menjadikannya lebih cekap
untuk menguruskan latihan kakitangan dan jaminan kualiti
untuk memberitahu anda tentang manfaat dan perubahan kepada ciri-ciri Produk dan / atau Perkhidmatan kami
untuk menentukan bagaimana kami boleh meningkatkan perkhidmatan kepada anda
untuk menghasilkan data , laporan dan statistik untuk kegunaan dalaman
untuk menyiasat, bertindak balas kepada, atau mempertahankan tuntutan yang dibuat terhadap , atau yang melibatkan Qarez.co
untuk menjalankan aktiviti pemasaran (contohnya , penyelidikan pasaran)
untuk mengekalkan rekod-rekod untuk keselamatan , tuntutan atau tujuan undang-undang lain
mematuhi keperluan undang-undang dan peraturan
untuk apa-apa tujuan lain yang dikehendaki atau dibenarkan oleh mana-mana undang-undang, peraturan-peraturan , garis panduan dan / atau pihak berkuasa yang berkaitan

7. Pendedahan Maklumat Peribadi Anda
Sebagai sebahagian daripada menyediakan anda dengan Produk dan / atau Perkhidmatan kami dan pengurusan dan / atau operasi yang sama, kita perlu atau perlu mendedahkan maklumat mengenai anda kepada pihak ketiga seperti berikut:
agensi-agensi penguatkuasaan undang-undang
agensi-agensi kerajaan
syarikat dan / atau organisasi yang merupakan rakan perniagaan kami atau bertindak sebagai ejen, kontraktor, pembekal perkhidmatan kami dan / atau penasihat profesional
syarikat dan / atau organisasi yang membantu kami dalam pemprosesan dan / atau sebaliknya memenuhi transaksi dan menyediakan anda dengan Produk dan / atau Perkhidmatan yang anda minta atau dilanggani
rakan perniagaan kami dan pihak-pihak lain untuk tujuan yang berkaitan dengan tujuan mengumpulkan dan menggunakan maklumat peribadi anda
pihak-pihak lain yang berkenaan dengannya anda telah diberikan anda atau diluar persetujuan tersirat
tertakluk pada setiap masa kepada mana-mana undang-undang (termasuk peraturan-peraturan, garis panduan dan / atau obligasi) diguna pakai kepada Qarez.com.

8. Pemasaran Langsung
Kami mungkin menggunakan maklumat peribadi anda untuk memberikan anda maklumat mengenai dan perkhidmatan dan / atau produk pihak ketiga kami , yang mungkin menarik minat atau memberi manfaat kepada anda , kecuali jika selainnya diminta atau diberitahu oleh anda.

Dalam keadaan tertentu, kami boleh mendedahkan maklumat peribadi anda kepada peniaga-peniaga kita pilihan dan rakan kongsi strategik. Walau bagaimanapun, sila ambil perhatian bahawa kami hanya akan mendedahkan maklumat peribadi anda kepada peniaga-peniaga dan rakan kongsi strategik di mana anda telah melanggan Perkhidmatan atau Produk tertentu yang memerlukan pendedahan tersebut , dan / atau di mana kebenaran anda telah diperolehi, tertakluk pada setiap masa kepada mana-mana undang-undang ( termasuk peraturan-peraturan , garis panduan dan / atau obligasi ) terpakai bagi Qarez.com.

Kami mengambil langkah-langkah munasabah untuk memastikan bahawa perjanjian kami dengan pedagang dan / atau rakan kongsi strategik kami termasuk privasi dan kerahsiaan kewajipan sesuai.
Jika anda tidak mahu maklumat peribadi anda akan digunakan untuk tujuan pemasaran atau anda perlu menukar fikiran anda berhubung dengan keputusan yang lepas, sila hubungi kami di maklumat perhubungan yang diberikan di bawah. Arahan terkini bertulis kepada kami akan diguna pakai.

9. Bagaimana Jika Maklumat Peribadi Disediakan Oleh Anda Adakah yang tidak lengkap?

Di tempat yang ditunjukkan ( misalnya dalam borang pendaftaran / permohonan ), ia adalah wajib untuk memberikan maklumat peribadi anda kepada kami untuk membolehkan kami memproses permohonan anda untuk Produk dan / atau Perkhidmatan kami. Sekiranya anda menolak untuk memberikan maklumat peribadi wajib itu, kami mungkin tidak dapat memproses permohonan anda atau menyediakan anda dengan Produk dan / atau Perkhidmatan kami.

10. Hak Anda untuk mengakses dan membetulkan Maklumat Peribadi Anda
Kami boleh membantu anda untuk mengakses dan membetulkan maklumat peribadi anda yang dipegang oleh kami.

Di mana anda ingin mempunyai akses kepada maklumat peribadi anda dalam simpanan kami, atau di mana anda berpendapat bahawa maklumat peribadi seperti yang dipegang oleh kami adalah tidak tepat , tidak lengkap , mengelirukan atau jika berkaitan, tidak dikemaskini, anda boleh membuat permintaan kepada kami dengan menghubungi maklumat hubungan yang disediakan di bawah. Anda seharusnya menyampaikan maklumat yang diperlukan seperti nama anda, alamat e-mel, nombor telefon dan nyatakan dengan ringkas maklumat yang anda mahu satu salinan dalam apa-apa permintaan itu.

Kami akan menggunakan usaha yang munasabah untuk mematuhi permintaan anda untuk mengakses atau membetulkan maklumat peribadi anda apabila menerima permintaan anda.
Sila ambil perhatian bahawa kita mungkin terpaksa menahan akses kepada maklumat peribadi anda dalam keadaan tertentu , sebagai contoh apabila kita tidak dapat mengesahkan identiti anda atau di mana maklumat yang diminta adalah yang bersifat komersial sulit atau sekiranya kami menerima permintaan berulang untuk maklumat yang sama . Walau bagaimanapun, kami akan memberitahu anda daripada sebab-sebab tidak dapat akur dengan permintaan anda.

11. Kewajipan Anda
Anda bertanggungjawab untuk memberikan maklumat yang tepat dan lengkap kepada kami mengenai diri anda dan untuk mengemaskini maklumat peribadi ini sebagai dan apabila ia menjadi salah atau tamat tarikh dengan menghubungi maklumat hubungan yang disediakan di bawah. Kewajipan ini adalah keadaan dengan peruntukan Produk dan / atau Perkhidmatan kami kepada anda dan / atau mana-mana orang lain yang diberi kuasa atau dibenarkan oleh anda untuk menggunakan Produk dan / atau Perkhidmatan .
Sekiranya anda mungkin perlu untuk menyediakan kami dengan maklumat peribadi kepada pihak ketiga (contohnya mengenai suami atau isteri atau anak-anak anda atau di mana anda adalah orang yang ditetapkan dalam pertuduhan (dari sebuah organisasi atau syarikat) untuk berurusan dengan kami , jika anda memperoleh dan bertanggungjawab untuk perkhidmatan dan / atau produk yang mereka akan menggunakan ), anda mengesahkan yang anda mempunyai (i) memperoleh persetujuan mereka atau selainnya berhak untuk memberikan maklumat peribadi mereka kepada kami dan bagi kami untuk menggunakan dengan sewajarnya, dan (ii) memaklumkan kepada membaca Kenyataan Privasi ini di laman web kami di www.qarez.com/pdpa

12. Urusan Online Dengan Qarez.com

Cookies
Kami mengumpul maklumat mengenai penggunaan laman web kami dari cookies. Cookies adalah paket maklumat yang disimpan dalam komputer anda yang membantu navigasi laman web anda dengan menyesuaikan maklumat laman web disesuaikan dengan keperluan anda . Cookies dalam diri mereka sendiri tidak mengenal pasti pengguna individu , tetapi hanyalah komputer yang digunakan. Anda tidak diwajibkan untuk menerima cookies. Jika anda bimbang , anda boleh menetapkan komputer anda sama ada untuk menerima semua cookie, untuk memaklumkan anda apabila cookie dikeluarkan, atau tidak menerima cookies pada sebarang masa. Walau bagaimanapun, penolakan cookies boleh menjejaskan penggunaan laman web kami kerana kami tidak akan dapat untuk memperibadikan aspek penggunaan laman web ini.

Pautan ke Laman Web Pihak Ketiga
Adalah dimaklumkan bahawa Kenyataan Privasi ini terpakai semata-mata ke Laman Web Qarez.com dan tidak terpakai kepada mana-mana laman web pihak ketiga, anda boleh mengakses dari laman web kami. Untuk menentukan bagaimana mereka berurusan dengan Maklumat Peribadi anda, anda perlu memastikan bahawa anda membaca dasar privasi masing-masing.

13. Pindah Maklumat Peribadi Anda Di luar Malaysia
Ia mungkin perlu untuk kita memindahkan maklumat peribadi anda di luar Malaysia jika mana-mana pembekal perkhidmatan kami atau rakan kongsi strategik (” entiti luar negara “) yang terlibat dalam menyediakan sebahagian daripada Produk dan / atau Perkhidmatan Qarez.com yang terletak di negara-negara di luar Malaysia. Anda bersetuju dengan kami memindahkan maklumat peribadi anda di luar Malaysia dalam keadaan ini . Kami akan mengambil langkah-langkah yang munasabah untuk memastikan bahawa mana-mana entiti di luar negara seperti adalah terikat untuk tidak menggunakan maklumat peribadi anda untuk apa-apa sebab selain daripada untuk menyediakan Produk dan / atau Perkhidmatan mereka menguncup kami untuk menyediakan dan untuk melindungi secukupnya maklumat peribadi anda.

14. Maklumat Terbaru Untuk Kenyataan Privasi kami
Kami mungkin meminda Pernyataan Privasi ini dari semasa ke semasa dan versi terkini hendaklah terpakai dan mengatasi mana-mana dan semua versi sebelum ini, termasuk tetapi tidak terhad kepada , risalah atau versi salinan keras. Sila semak laman web kami untuk maklumat mengenai amalan yang paling up-to- tarikh kami.

15. Butiran Hubungi kami
Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan, masalah atau aduan berkaitan dengan Kenyataan Privasi ini, sila hubungi kami di Qarez.com pada waktu pejabat ( antara 9:00-17:00 , Isnin hingga Jumaat ) di pusat perhubungan berikut:

hi@qarez.com
Oasis Idea Sdn. Bhd. (1224068-P)
36-1, Service Suite Binjai 8,
2, Lorong Binjai,
50450 Kuala Lumpur
Wilayah Persekutuan Malaysia
+60321813272


Sebarkan Kebaikan
  •  
  •  
  •  
  •  
  •